Scroll Top

1.0 Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en/of andere overeenkomsten, alsmede op alle onderhandelingen, aangegaan door Lami-Technic, al dan niet via tussenkomst van een gemachtigde, met een Contractant en dit in het kader van alle activiteiten waarbij Lami-Technic diensten en/of zaken van welke aard dan ook levert aan een Contractant, alles in de ruimste zin des woords. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

1.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden en condities wordt door Lami-Technic nadrukkelijk van de hand gewezen. Een verwijzing door de Contractant naar de toepasselijkheid van haar eigen (algemene) voorwaarden wordt door Lami-Technic dan ook niet aanvaard, tenzij Lami-Technic uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven dat zodanige andere voorwaarden van toepassing zullen zijn. De toepasselijkheid van zodanige andere voorwaarden betreft dan uitsluitend die desbetreffende overeenkomst.

1.3 Indien de Contractant een offerte c.q. opdrachtbevestiging van Lami-Technic, waarin wordt verwezen naar de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, heeft aanvaard en (zonder commentaar) heeft behouden, geldt zulks als (stilzwijgende) instemming met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door de Contractant.

1.4 Een Contractant die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van Lami-Technic heeft gecontracteerd wordt geacht bij eventueel daarna bij Lami-Technic geplaatste orders danwel van Lami-Technic ontvangen orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

1.5 In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze voorwaarden.

1.6 Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing. In dat geval zullen partijen met elkaar in overleg treden teneinde in redelijkheid een nieuwe bepaling overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de inhoud en strekking van deze bepaling in acht wordt genomen.

1.7 Onder Contractant dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon die met Lami-Technic een verbintenis is aangegaan dan wel een aanbod van Lami-Technic daartoe heeft ontvangen, in de zin van lid 1, met inbegrip van diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel. Een Contractant die een natuurlijk persoon is en die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt als consument beschouwd.

2.0 Aanbiedingen en offertes:

2.1 Alle aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd en in welke vorm ook gedaan, door of namens Lami-Technic, met alle daarin begrepen bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door Lami-Technic is aangegeven.

2.2 De aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de Contractant verstrekte gegevens en op de uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden.
2.3 Indien een aanbieding c.q. offerte een vrijblijvend aanbod bevat dat door de Contractant wordt aanvaard, heeft Lami-Technic het recht de uitgebrachte aanbieding c.q. offerte binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding ervan te herroepen. De Contractant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Lami-Technic opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Lami-Technic zijn aanbieding baseert.

3.0 Totstandkoming overeenkomst:

3.1 Alle overeenkomsten komen eerst tot stand nadat Lami-Technic de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of door een begin van feitelijke uitvoering door Lami-Technic. Orders die door de Contractant bij Lami-Technic worden geplaatst per telefoon of e-mail komen pas tot stand door schriftelijke bevestiging door Lami-Technic. In ieder geval wordt de overeenkomst eveneens geacht tot stand te zijn gekomen, indien Lami-Technic de uitvoering van de opdracht ter hand neemt, in verband met de spoedeisendheid van de opdracht. In dat geval zal de door Lami-Technic aan de Contractant toe te zenden factuur gelden als opdrachtbevestiging. De Contractant heeft alsdan geen mogelijkheid tegen die opdrachtbevestiging te protesteren.

3.2 Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van Lami-Technic tot stand gebracht, binden Lami-Technic pas nadat de overeenkomsten door Lami-Technic schriftelijk zullen zijn bevestigd, danwel nadat Lami-Technic tot uitvoering zal zijn overgegaan.

3.3 De opdrachtbevestiging van Lami-Technic wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij door de Contractant binnen twee dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging aan Lami-Technic uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt bericht.

3.4 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of schriftelijk door Lami-Technic zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen, schriftelijk en in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de Contractant, pas door Lami-Technic doorgevoerd indien zij schriftelijk door Lami-Technic zullen zijn bevestigd. Wijziging in een reeds door Lami-Technic aanvaarde opdracht van de zijde van de Contractant kan leiden tot wijziging van de oorspronkelijk overeengekomen leveringstermijn.

3.5 Indien Lami-Technic, om haar moverende redenen, besluit de opgegeven wijzigingen niet door te voeren, zal de Contractant nimmer gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en blijft de Contractant onverkort aansprakelijk voor betaling van de door Lami-Technic reeds gemaakte kosten, alsmede het bedrag uit hoofde van winstderving door Lami-Technic.

3.6 Lami-Technic is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de Contractant danwel uitgevoerd daar zulks naar het oordeel van Lami-Technic strikt noodzakelijk was, aan de Contractant in rekening te brengen.

3.7 Toezeggingen, aanbiedingen en afspraken gemaakt door de Contractant met door Lami-Technic ingeschakelde derden, personeelsleden van Lami-Technic hieronder nadrukkelijk begrepen, verbinden Lami-Technic slechts indien zij door Lami-Technic zelf schriftelijk worden bevestigd.

3.8 De Contractant geeft Lami-Technic nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te voeren en terzake hiervan telkens per deelaflevering de Contractant afzonderlijk te factureren. Iedere deelaflevering geldt als afzonderlijke aflevering in de zin van deze voorwaarden.

3.9 Lami-Technic is bevoegd de totstandkoming alsmede de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens Lami-Technic overeenkomsten aan te gaan met Contractanten.

3.10 Alle onkosten die Lami-Technic op verzoek van de Contractant in het kader van de uitvoering van haar werkzaamheden heeft gemaakt komen integraal ten laste van de Contractant, tenzij partijen anders overeenkomen.

3.11 Indien Lami-Technic om haar moverende redenen besluit dat specifieke eisen van de Contractant niet zullen worden uitgevoerd, zal Lami-Technic zulks aan de Contractant berichten. De Contractant kan Lami-Technic daarvoor niet aansprakelijk stellen en Lami-Technic is nergens toe verplicht.

4.0 Annulering:

Bij annulering van de overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de Contractant is de Contractant verplicht tot vergoeding van alle door Lami-Technic gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor Lami-Technic wegens de niet uitvoering van de overeenkomst. De vergoedingen bedragen minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van Lami-Technic om volledige schadevergoeding van de Contractant te verlangen.

5.0 Prijzen:

5.1 Alle door Lami-Technic in aanbiedingen, offertes en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, vervoerskosten, verzendkosten en verpakking/emballage, tenzij door Lami-Technic anders is aangegeven en/of overeengekomen.

5.2 De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de Contractant.

5.3 Indien na het verzenden van de opdrachtbevestiging door Lami-Technic c.q. na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voor de levering, één of meer der prijsbepalende kostprijsfactoren zoals inkoopprijzen van zaken, materiaal- of onderdelenprijzen, loonkosten, belastingen, valutakosten, sociale- of overheidslasten, verpakkingskosten, assurantiepremies en dergelijke stijgen, heeft Lami-Technic het recht de verkoopprijzen dienovereenkomstig aan te passen en deze aan de Contractant door te berekenen.

5.4 De wijzigingen in de overeengekomen prijs zoals bedoeld in het vorige lid geven de Contractant niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. te ontbinden, behalve indien de Contractant een consument is, dit laatste evenwel tenzij bedongen is dat de levering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden. Een door Lami-Technic doorgevoerde wettelijke prijsverhoging levert nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst op.

5.5 Bij gerechtvaardigde ontbinding van de overeenkomst door de consument ingevolge het in het vorig lid bepaalde blijft de consument gehouden het tot dan toe door Lami-Technic gepresteerde met Lami-Technic af te rekenen op basis van de prijzen zoals overeengekomen bij het aangaan van de overeenkomst.

6.0 Betalingswijze:

6.1 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data opnemen waarop Lami-Technic de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de Contractant in rekening brengt. Facturen worden door de
Contractant betaald via overboeking op de bankrekening van Lami-Technic conform de betalingscondities zoals vermeld op de van Lami-Technic ontvangen factuur. Bij gebreke van een specifieke regeling geldt de standaard betalingstermijn van dertig dagen na factuurdatum. De eventuele kosten van betalingsverkeer verbonden aan de door de Contractant te verrichten betaling komen volledig voor rekening van de Contractant.

6.2 Betaling geschiedt zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant is nimmer gerechtigd een beroep te doen op een opschortingsrecht danwel verrekeningsrecht van betalingsverplichtingen jegens Lami-Technic.

6.3 In geval sprake is van een periodieke betalingsverplichting zijdens de Contractant, geldt dat Lami-Technic harerzijds steeds gerechtigd is schriftelijk met inachtneming van een termijn van ten minste drie maanden de tot dan geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien de Contractant niet akkoord gaat met een dergelijke aanpassing, is de Contractant gerechtigd om binnen een termijn van dertig dagen na kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de voorgenomen aanpassing in werking zou treden.

6.4 In geval de Contractant in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen zij aan
Lami-Technic verschuldigd is, is de Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing danwel ingebrekestelling van de zijde van Lami-Technic is vereist. In dat geval is de Contractant aan Lami-Technic de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

6.5 Door de Contractant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Contractant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.6 Lami-Technic is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan incassering van haar vordering(en) op de Contractant. Lami-Technic is gerechtigd haar vordering terzake van een onbetaald gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de Contractant, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de vertragingsrente en vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting. Tevens is de Contractant de door Lami-Technic eventueel gemaakte kosten terzake van een (mislukte) mediation verschuldigd.

6.7 Lami-Technic is gerechtigd orders van de Contractant te weigeren en leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot aan het moment waarop de Contractant zorg zal hebben gedragen voor aflossing van al het verschuldigde aan Lami-Technic.

6.8 Niet-betaling van een factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat onmiddellijk alle vorderingen van Lami-Technic op de Contractant opeisbaar worden, waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn, zonder dat daartoe een mededeling, waarschuwing, danwel ingebrekestelling van de zijde van Lami-Technic is vereist.

6.9 Lami-Technic is steeds gerechtigd van de Contractant te verlangen dat zij hetzij de overeengekomen tegenprestaties vooruit betaalt, hetzij dat zij een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid stelt, zoals een onherroepelijke bankgarantie voor de nakoming van al hetgeen Lami-Technic van de Contractant uit hoofde van de overeenkomst of uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen, alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.

6.10 Indien de Contractant niet de verlangde vooruitbetaling voldoet of de verlangde zekerheid op genoegzame wijze, dit ter beoordeling door Lami-Technic, aantoont, heeft Lami-Technic het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst, geheel dan wel gedeeltelijk, te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

7.0 Geheimhouding en personeel:

7.1 De Contractant zal het bestaan, de aard en de inhoud van enige met Lami-Technic gesloten overeenkomst evenals alle overige bedrijfsinformatie waarvan de Contractant weet of zou kunnen danwel moeten weten dat deze van vertrouwelijke aard is te allen tijde geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lami-Technic. De Contractant die vertrouwelijke gegevens van Lami-Technic ontvangt, zal deze gegevens slechts aanwenden voor het doel waarvoor deze gegevens aan haar zijn verstrekt. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door Lami-Technic als zodanig zijn aangemerkt.

7.2 Tenzij na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lami-Technic, is het de Contractant verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst alsook gedurende één jaar na beëindiging daarvan medewerkers van Lami-Technic die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van enige met Lami-Technic gesloten overeenkomst, in dienst te nemen dan wel anderszins direct of indirect voor zich werkzaamheden te laten verrichten c.q. hen hiertoe te benaderen.

7.3 Bij overtreding van het in dit artikel gestelde zal Lami-Technic een direct opeisbare boete aan de Contractant opleggen van € 7.000,- voor iedere overtreding dan wel iedere dag dat de overtreding voortduurt. Het bedrag van de boete wordt door de Contractant direct betaald na
eerdergenoemde vaststelling en mededeling daarvan aan de Contractant.

7.4 De Contractant vrijwaart Lami-Technic voor aanspraken van derden wier persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Contractant wordt verricht en waartoe de Contractant uit hoofde van de wet gehouden is.

8.0 Eigendomsvoorbehoud, zaaksvorming en retentie:

8.1 Alle door Lami-Technic aan de Contractant geleverde zaken blijven te allen tijde eigendom van Lami-Technic totdat de Contractant heeft voldaan aan al haar verplichtingen ten opzichte van Lami-Technic
strekkende tot betaling van de overeengekomen tegenprestaties/de koopprijs voor geleverde danwel te leveren zaken, alsmede strekkende tot betaling van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst.

8.2 De zaken die vallen onder het eigendomsvoorbehoud van Lami-Technic mogen nimmer worden verpand of anderszins aan derden tot zekerheid worden overgedragen, huurkoop en/of huurverkoop hieronder begrepen en evenmin mogen zij op enigerlei wijze worden verkocht danwel vervreemd danwel verplaatst naar een andere locatie als overeengekomen. De Contractant is voorts gehouden deze zaken apart te houden en voldoende duidelijk als afkomstig van Lami-Technic te waarmerken.

8.3 Indien de Contractant in gebreke blijft door Lami-Technic geleverde zaken volledig te betalen, is Lami-Technic bevoegd zonder enige ingebrekestelling alle door haar geleverde zaken terug te nemen. Een beroep op het eigendomsvoorbehoud leidt tot ontbinding van de overeenkomst zonder dat daarvoor rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd het recht van Lami-Technic tot het vorderen van schadevergoeding.
8.4 De kosten van het uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud zijn voor rekening en risico van de Contractant.

8.5 De Contractant is gehouden ervoor zorg te dragen dat de zaken die onder het eigendomsvoor-behoud van Lami-Technic vallen afdoende verzekerd zijn tegen risico’s waartegen verzekering gebruikelijk is (brand, diefstal, water- en stormschade hier nadrukkelijk onder begrepen) of door Lami-Technic wenselijk wordt geoordeeld. De Contractant is gehouden om in geval van twijfel Lami-Technic op eerste verzoek een exemplaar van haar verzekeringspolis in dit verband voor te leggen.

8.6 De Contractant is verplicht om in geval van een faillissementsaanvraag of surséance van betaling, een verzoek tot schuldsanering of in geval van (conservatoire) maatregelen jegens haar over door Lami-Technic geleverde zaken, onverwijld Lami-Technic daarvan in kennis te stellen zodat Lami-Technic haar eigendomsrecht geldend kan (doen) maken. Hetzelfde geldt in geval derden rechten doen gelden met betrekking tot zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsrecht rust.

8.7 Indien de Contractant (mede) uit door Lami-Technic geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt de Contractant die zaak slechts voor Lami-Technic en houdt de Contractant de nieuw gevormde zaak voor Lami-Technic totdat de Contractant alle uit hoofde van enige overeenkomst verschuldigde bedragen aan Lami-Technic heeft voldaan. Tot het moment van voldoening kan Lami-Technic alle mogelijke eigendomsrechten ten aanzien van de nieuw gevormde zaak uitoefenen.

8.8 Lami-Technic is te allen tijde gerechtigd om de in het kader van de overeenkomst van de Contractant ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Lami-Technic onder zich te houden totdat de Contractant alle aan Lami-Technic verschuldigde bedragen heeft voldaan.

9.0 Risico:

Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Contractant over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de Contractant of een hulppersoon van de Contractant zijn gebracht.

10.0 Rechten van intellectuele of industriële eigendom:

Alle rechten van intellectuele- of industriële eigendom met betrekking tot de van Lami-Technic afkomstige
of door Lami-Technic ontwikkelde of gebruikte materialen, zaken, computerprogramma’s, ontwerpen,
afbeeldingen, foto’s, werkwijzen, patronen, adviezen, modellen, tekeningen, dessins, prototypes, drukwerk, brochures, websites, catalogussen, rapporten, schema’s, monsters, begrotingen en dergelijke worden en blijven uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van Lami-Technic, haar licentiegevers of haar toeleveranciers, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van de
Contractant of van de door de Contractant ingeschakelde derden, waaronder begrepen eigen personeel van Lami-Technic. De uitoefening van deze rechten – openbaarmaking, overdracht,
verveelvoudiging, verspreiding van gegevens, ingebruikgeving daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Lami-Technic voorbehouden. Op eerste verzoek van Lami-Technic dienen genoemde items, met uitzondering van de geleverde zaken, onmiddellijk aan Lami-Technic te worden geretourneerd. De Contractant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Contractant is bijgevolg uitgesloten. Een aan de Contractant toekomend recht is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden.

11.0 Medewerking Contractant:

11.1 De Contractant zal Lami-Technic steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen in de gewenste vorm verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van toegang tot haar gebouwen. De Contractant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de (juistheid van) door haar verschafte gegevens of inlichtingen.

11.2 Lami-Technic is steeds gerechtigd om kosteloos gebruik te maken van de aan de Contractant toebehorende apparatuur voor zover zulks noodzakelijk is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Kosten ten behoeve van ter beschikking gesteld(e) apparatuur, energie, elektriciteit en dergelijke zijn te allen tijde voor rekening van de Contractant.

11.3 De Contractant is te allen tijde ertoe gehouden Lami-Technic in de gelegenheid te stellen haar werkzaamheden op normale wijze uit te voeren en daartoe al het mogelijke te verrichten in de ruimste zin des woords.

12.0 Leveringstermijnen:

12.1 Door Lami-Technic aangegeven leveringstijden en/of perioden waarbinnen diensten door haar worden uitgevoerd en/of verstrekt zijn geheel vrijblijvend en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, hoezeer Lami-Technic al het mogelijke zal doen om levering binnen de overeengekomen termijn te realiseren. Zij gaan bovendien pas in nadat Lami-Technic de opdracht heeft bevestigd. De door Lami-Technic aangegeven leveringstijden zijn steeds naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Lami-Technic bekend waren. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Lami-Technic en Contractant zo spoedig mogelijk in overleg treden.

12.2 Lami-Technic is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die, vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Lami-Technic gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.

12.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Contractant Lami-Technic schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan Lami-Technic een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld waarin Lami-Technic alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Lami-Technic derhalve niet in verzuim.

12.4 Overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn geeft de Contractant nimmer aanspraak op enige schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lami-Technic, fouten van diens niet-leidinggevende personeelsleden hieronder nadrukkelijk niet begrepen.

12.5 Is in de opdrachtbevestiging niet expliciet een leveringstermijn genoemd, dan zal Lami-Technic leveren met inachtneming van een in de branche gebruikelijke redelijke termijn.

12.6 Uitstel van een leveringstermijn op verzoek van de Contractant kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lami-Technic, onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen volledig voor rekening en risico van de Contractant blijven. In dat geval is de door Lami-Technic aan de Contractant te verstrekken kostenopgave bindend voor de Contractant.

13.0 Klachten en klachttermijnen:

13.1 Klachten ten aanzien van de door Lami-Technic verstrekte dienstverlening dienen te allen tijde uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan door de Contractant bij aangetekend schrijven aan Lami-Technic kenbaar te worden gemaakt, waarbij melding moet worden gemaakt van de aard van het gebrek en waarbij Lami-Technic in de gelegenheid moet zijn gesteld de gegrondheid daarvan te verifiëren.

13.2 Klachten worden niet in behandeling genomen indien door Lami-Technic geleverde diensten c.q. producten van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd door of samenhangend met handelingen of nalaten van de Contractant en de door deze eventueel ingeschakelde derden, danwel indien deze producten c.q. diensten geheel of gedeeltelijk beschadigd zijn, danwel een gebrek vertonen ten gevolge van een ander dan normaal gebruik danwel ten gevolge van opzet, roekeloosheid of het niet geven van gevolg aan instructies van Lami-Technic danwel ten gevolge van abnormale werkcondities of ondeskundig gebruik.

13.3 In geval de klacht betrekking heeft op een defect dat voortvloeit uit een tekening, schets, ontwerp of specificatie die is verstrekt door de Contractant, zal Lami-Technic niet gehouden zijn de klacht in behandeling te nemen.
13.4 Indien de klacht gegrond blijkt, heeft Lami-Technic de keuze de desbetreffende producten c.q. diensten op haar kosten te vervangen, danwel herstelwerkzaamheden uit te voeren, danwel het terzake betaalde bedrag aan de Contractant terug te storten zonder dat Lami-Technic tot meer gehouden zal zijn.
13.5 Niet naleving door de Contractant van het bepaalde in dit artikel leidt ertoe dat de Contractant geacht wordt de door Lami-Technic verstrekte producten c.q. diensten algeheel deugdelijk te hebben aanvaard.

13.6 Ook indien de Contractant (tijdig) reclameert, blijft de Contractant gehouden tot voldoening van de overeengekomen betalingsverplichting. Lami-Technic is niet gehouden een reclame in behandeling te nemen zolang de Contractant enige factuur voor geleverde producten c.q. diensten onbetaald laat.

13.7 De Contractant verplicht zich, indien Lami-Technic zulks wenselijk acht, Lami-Technic de gelegenheid te geven een verificatie te laten verrichten naar de gegrondheid van de klacht door een door Lami-Technic aan te wijzen deskundige, bij gebreke waarvan ieder reclamerecht vervalt. De kosten van de expertise komen geheel voor rekening van de Contractant indien de door de Contractant ingestelde klacht geheel dan wel gedeeltelijk ongegrond blijkt te zijn.

13.8 Klachten met betrekking tot verzonden facturen kunnen slechts in behandeling worden genomen indien deze schriftelijk binnen 7 dagen na de factuurdatum bij Lami-Technic zijn ingediend. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, is de Contractant aan het factuurbedrag gebonden. Indien de klachten gegrond blijken, zal Lami-Technic over kunnen gaan tot aanpassing van het factuurbedrag. Ook hier geldt dat Lami-Technic niet gehouden is een klacht in behandeling te nemen zolang de Contractant enige factuur voor geleverde zaken onbetaald laat en dat de klacht de Contractant niet ontheft van de overeengekomen betalingsverplichting(en).

14.0 Beëindiging overeenkomst:

14.1 Lami-Technic heeft te allen tijde het recht om een met de Contractant gesloten overeenkomst (en bijgevolg de door haar aan de Contractant verstrekte dienstverlening) per direct en derhalve zonder voorafgaande aankondiging te beëindigen in geval:

a. de Contractant in surséance van betaling dan wel in staat van faillissement verkeert, is ontbonden, tijdelijk is stopgezet of geliquideerd, wordt toegelaten tot de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel deze omstandigheid zich naar objectieve maatstaven op korte termijn lijkt te gaan voordoen;

b. de Contractant, na hiertoe schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen de gestelde termijn alsnog uitvoering geeft aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst dan wel enige andere gesloten overeenkomst;

c. van Lami-Technic naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (langer) kan worden verlangd dat zij uitvoering blijft geven aan de inhoud van de overeenkomst.

14.2 Lami-Technic is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van beëindiging van de overeenkomst blijft de Contractant te allen tijde verplicht om te voldoen aan eventueel nog resterende betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. In geval van faillissement van de Contractant vervalt het recht tot gebruik van aan de Contractant ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.

14.3 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst voorts slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

14.4 Indien een overeenkomst, welke naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
14.5 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan de Contractant een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.

14.6 Indien de Contractant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Contractant bewijst dat Lami-Technic ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Lami-Technic vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

15.0 Aansprakelijkheid van Lami-Technic; vrijwaring:

15.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lami-Technic of degenen die door Lami-Technic zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor direct of indirect geleden schade bij de Contractant of bij derden ontstaan bij of door de uitvoering van een overeenkomst dan wel door gebreken van door Lami-Technic geleverde diensten, uitgesloten.

15.2 Onder indirecte schade wordt nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade, gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.

15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die de Contractant zou moeten maken om de prestatie van Lami-Technic aan de overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of op vordering van de Contractant wordt ontbonden.

b. redelijke kosten die de Contractant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Lami-Technic op een voor haar bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Contractant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

15.4 Lami-Technic is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de Contractant op het moment waarop de schade is opgetreden in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Lami-Technic.
15.5 In geval van aansprakelijkheid aan de zijde van Lami-Technic komt voor vergoeding alleen die schade in aanmerking waartegen Lami-Technic is verzekerd. De vergoeding waartoe Lami-Technic uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht, bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan het factuurbedrag ten behoeve van de door Lami-Technic uit hoofde van de overeenkomst geleverde diensten die aan de aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen.

15.6 Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 100.000 ((honderd duizend Euro).

15.7.De aansprakelijkheid van Lami-Technic voor schade door dood of lichamelijk letsel of wegens materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal nimmer meer dan € 150.000 (honderdvijftig duizend Euro).

15.8 De aansprakelijkheid van Lami-Technic wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien de Contractant Lami-Technic onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Lami-Technic ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Lami-Technic in staat is adequaat te reageren.

15.9 De voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Contractant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Lami-Technic meldt.

15.10 De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door de Contractant ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst tussen partijen vervalt na verloop van 6 maanden nadat de Contractant op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe, danwel ingeval van een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf na verloop van 1 jaar nadat deze op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van de aanleiding daartoe.

15.11 De Contractant vrijwaart Lami-Technic voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de Contractant aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Lami-Technic geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover de Contractant bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

15.12Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Lami-Technic zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

16.0 Overmacht:

16.1 Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hieronder in ieder geval uitdrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen ziekte onder het personeel van Lami-Technic en bij door haar ingeschakelde derden, (technische)
bedrijfsstoornissen, gebreken in de programmatuur, storingen in de telecommunicatie infrastructuur, overheidsmaatregelen, wijzigingen in regelgeving, materiaalfouten, het niet (tijdig) door derden aan Lami-Technic leveren van de aan de Contractant door te leveren diensten en des meer, resulteert nimmer in enige aansprakelijkheid in welke vorm dan ook aan de zijde van Lami-Technic voor directe dan wel indirecte schade aan de zijde van de Contractant en/of derden.

16.2 Lami-Technic heeft alsdan te harer keuze het recht hetzij de termijnen met betrekking tot de door haar aan de Contractant te leveren diensten te overschrijden hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij te dier zake tot enige schadevergoeding jegens de Contractant gehouden is en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.

16.3 Mocht de overmacht situatie langer dan drie maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval Lami-Technic geen schadevergoeding verschuldigd is.

17.0 Toepasselijk recht en geschillen:

17.1 Op alle door deze voorwaarden beheerste overeenkomsten en op overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn danwel daarmee samenhangen is uitsluitend Nederlands Recht betreffende het Rijk in Europa van toepassing, hetgeen eveneens onverkort geldt voor alle gevoerde onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en dergelijke.

17.2.De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3.Alle geschillen, daaronder nadrukkelijk begrepen die geschillen welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, die met betrekking tot, verband houdende met of voortvloeiende uit de uitvoering danwel interpretatie van de door deze voorwaarden beheerste aanvragen, overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, aanvaarde orders, opdrachten, regelingen en gevoerde onderhandelingen en dergelijke mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank te ’s-Hertogenbosch, tenzij de inzet van het geschil tot de absolute bevoegdheid van de Rechtbank, Sector Kanton behoort, in welke geval het geschil ter beslechting zal worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, Sector Kanton.

17.4.Lami-Technic blijft steeds bevoegd de Contractspartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close